Al meer dan 150 projecten in exploitatie en beheer

Visie van de minister op de warmte markt

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Kamp van Economische Zaken zijn visie op de warmte markt. De huidige situatie, waarin de vraag naar warmte in Nederland bijna volledig wordt ingevuld door gas, is niet langer houdbaar. Er is een verschuiving nodig naar andere en meer duurzame vormen van warmtevoorziening.

Gelijkwaardige positie in ons energiesysteem voor aardgas, elektriciteit én warmte
In de visie van minister Kamp moet warmte als energiebron een gelijkwaardige positie krijgen in ons energiesysteem, naast aardgas en elektriciteit. De Warmtewet uit 2014 levert veel problemen op en leent zich onvoldoende om het potentieel aan warmte beter te benutten. Er werd gewerkt aan een wetsvoorstel met verbeteringen, maar inmiddels is duidelijk geworden dat dit geen zin heeft. Het is niet mogelijk om de knelpunten op te lossen zonder de uitgangspunten van de wet ter discussie te stellen. Naar verwachting wordt eind 2016 een totaal herziene Warmtewet ingediend, die de partijen in de warmte markt in staat moet stellen om maximaal gebruik van te maken van de aanwezige kansen.

Vermindering van de warmtevraag en inzetten van restwarmte
Naast aanpassing van de regelgeving richt minister Kamp zich op het verminderen van de warmtevraag. Isolatie van gebouwen en nieuwe technieken spelen hierbij een rol. In de energie-intensieve industrie snijdt dit mes aan twee kanten: energiebesparing en verbetering van de concurrentiepositie door de kostenreductie. Restwarmte uit de industrie inzetten vormt ook een speerpunt. Naast energiebesparing kan dit op termijn een inkomstenbron voor bedrijven vormen.

Ondersteuning bij ontwikkelen van warmteprojecten
De minister zet sterk in op het bevorderen van duurzame technieken, zoals warmte- en koudeopslag, geothermie, zonthermie, biomassa en warmtepompen. Hierdoor kunnen volgens de minister opties interessant worden die op dit moment niet rendabel zijn.

Ga terug naar overzicht